Financiële begrippen voor ondernemers uitgelegd

Tips 'n tricks over het web, digital trends, en online marketing

Terug naar het overzicht

Houd grip op je bedrijfsvoering

Als ondernemer moet je inzicht hebben in een aantal financiële termen en begrippen om grip te houden op je bedrijfsvoering.

In dit artikel helpen we je graag met enkele belangrijke begrippen die je zeker moet begrijpen.

(Lees verder onder de foto.)
Financiële begrippen voor ondernemers uitgelegd

Belangrijke financiële begrippen

Wat is een Balans?

De balans is een overzicht van wat je bezit (activa) en wat je schuldig bent (passiva) op een specifiek moment.

Wat betekent Activa?

Activa zijn eigendommen of rechten die waarde vertegenwoordigen voor je bedrijf, zoals machines, gebouwen, debiteuren, voorraden en liquide middelen.

Wat betekent Passiva?

Passiva vertegenwoordigt de schulden of verplichtingen van je bedrijf, zoals leningen, crediteuren en belastingen.

Wat betekent omzet?

De omzet is het totaalbedrag dat je bedrijf genereert door de verkoop van producten of diensten voordat kosten en belastingen worden afgetrokken.

Wat zijn kosten?

Kosten zijn de uitgaven die je bedrijf maakt om zijn activiteiten uit te voeren, zoals de aankoop van grondstoffen, betaling van salarissen, huur en nutsvoorzieningen.

Wat betekent winst?

Winst is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten van de omzet zijn afgetrokken. Het is een maatstaf voor de financiële prestaties van je bedrijf.

Wat betekent cashflow?

De cashflow is het geld dat binnenkomt en uitgaat van je bedrijf. Het laat zien hoeveel liquiditeit je beschikbaar hebt om je lopende zakelijke verplichtingen na te komen.

Wat betekent liquiditeit?

Liquiditeit verwijst naar hoe snel je je activa kunt omzetten in contant geld om schulden of uitgaven te betalen. Een hogere liquiditeit betekent dat je meer flexibiliteit hebt om onverwachte kosten te dekken.

Wat betekent solvabiliteit?

Solvabiliteit meet de capaciteit van je bedrijf om zijn langlopende schulden te voldoen. Een hoge solvabiliteitsratio betekent dat je bedrijf financieel gezond is en in staat is om zijn schulden af te lossen.

Wat betekent de brutowinstmarge?

De brutowinstmarge is het verschil tussen de omzet en de kostprijs van de omzet. Het wordt uitgedrukt als percentage en geeft een indicatie van de winstgevendheid van je bedrijf.

Wat betekent de netto Winstmarge?

De netto winstmarge is het percentage van de omzet dat overblijft na aftrek van alle kosten, inclusief belastingen en rente. Het geeft een indicatie van hoe efficiënt je bedrijf is in het genereren van winst.

Wat betekent de brutomarge?

De brutomarge is de nettoverkoop minus de kostprijs van de goederen die zijn verkocht. Het wordt vaak uitgedrukt als een percentage van de netto-omzet.

Wat betekent de ROI of Rendement op Investering?

Rendement op Investering (ROI) meet de efficiëntie van een investering. Het wordt berekend door de netto winst van een investering te delen door de kosten van de investering.

Wat betekent EBITDA?

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Het is een maatstaf voor de operationele winstgevendheid van een bedrijf.

Conclusie

Begrijpen en monitoren van deze termen kan je helpen om je bedrijfsprestaties te meten en te verbeteren, budgetten effectiever te beheren en beter geïnformeerde beslissingen te nemen over toekomstige investeringen en groei. Door jezelf vertrouwd te maken met deze termen, ben je beter voorbereid op het succesvol leiden van je bedrijf.

Duidelijke aanpak, lange termijnvisie.

Tijdens het eerste contact bespreken we de verwachtingen en de best mogelijke oplossingen, gevolgd door een duidelijk prijsvoorstel en planning.